РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ


РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Храктеристика на ЕТ

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.
Всяко физическо лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото.
Едноличният търговец (ЕТ) е правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност, предвидена в Търговския закон (ТЗ). Тя е подходяща за учредяване на малки фирми, където дейността не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции.

Ргистрация на ЕТ

Компетентен орган по регистрация на нов търговски субект е Агенция по вписванията (Търговски регистър ).
Заявление за вписване на ЕТ може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.
Процедурата по вписване на ЕТ започва с подаване на заявление по образец в някое от териториалните звена на АВ.
Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя;
2. данни за търговеца или за клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;
3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт и
4. подпис на заявителя.
Заявленията се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища. Заявителят подписва декларация за истинността на заявените от него обстоятелства или за приемането на представените актове. При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя. Вписване, заличаване и обявяване се заявяват от търговеца лично или от негово име чрез лице или лица, които го представляват по закон, а в предвидените от закон случаи - и от името на друго лице.
АВ осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Документи прилагани към заявлението за вписване на ЕТ

При първоначална регистрация на ЕТ към заявлението се прилагат:
- образец от саморъчния подпис на търговеца;
- ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз;
- декларация от едноличния търговец по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ.

Държавни такси за вписване на ЕТ

- Такса за вписване в търговския регистър на ЕТ - 35 лв
- Такса за заявление за запазване на фирма - 50 лв.copyright 2008
Status Group ltd

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!